Dobrodošli na stranicu Ecoina d.o.o.

Ecoina, ustanovljena prije više od 20 godina, na temu zaštite okoline nudi širok spektar konzalting usluga I inženjerskog projektiranja kako u Hrvatskoj tako I izvan nje. Ove usluge provode se stručno za državne institucije kao I za privatne klijente.Ecoina ima bogato iskustvo ne samo u primjeni domaćih zakona I propisa,već isto tako sa primjenom zakonske regulative o zaštiti okoline propisanom od strane Europske Unije (EU).

Konzalting usluge iz područja zaštite okoline
Procjena utjecaja na okoliš
Dužna pažnja prema okolišu
Gospodarenje(upravljanje) zaštitom okoliša
Istraživanje zagađivanja(kontaminacije)
Nadziranje(praćenje) kvalitete zraka

Inženjersko projektiranje
Projektiranje postrojenja za obradu otpadnih voda i isporuka, izvođenje istih
Projekt sanacije onečišćenog područja
Projektiranje odlagališta otpada
Projektiranje sanacije i zatvaranja odlagališta otpada
Projektiranje benzinskih postaja
Projektiranje industrijskih, naftnih i energetskih postrojenja

Izvođenje (izgradnja)
Industrijski objekti
Odlagališta
Postrojenja za obradu otpadnih voda
Sanacije zagađenih(kontaminiranih) područja
Ispitni laboratorij je sastavni dio tvrtke Ecoina d.o.o. Osnovan je 2000. godine kada je započela djelatnost imisijskog praćenja kakvoće zraka, mjerenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora i ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Danas su osnovne djelatnosti Laboratorija:

• Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, i to:
- Za otpadne plinove s odlagališta komunalnog otpada koji izlaze u atmosferu kroz šljunčane plinske bunare ili plinske cjevovode, prema vlastitoj „in-house“ metodi na temelju ISO 12039:2012 i EA: Performace Standards for Portable Systems for Emission Monitoring

• Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava, i to za slijedeća ispitivanja:
- Za cjevovode sa slobodnim vodnim licem (gravitacijske cjevovode) sukladno normi: „Polaganje i ispitivanje odvoda i kanalizacijskih cijevi“, prema HRN EN 1610:2015
- Za građevine za odvodnju otpadnih voda, i to: crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijske bazene i druge slične građevine – sukladno normi „Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode“, prema HRN EN 1508:2007.

Ispitni laboratorij ima stručne i iskusne djelatnike koji se u dugogodišnjem radu stalno usavršavaju.

Ecoina d.o.o. Ispitni laboratorij je opremljen suvremenom mjernom i ispitnom opremom te računalnom podrškom. Oprema se održava i provjerava prema tvorničkim uputama i pripadajućim normama kako bi se u svakom trenutku dobio točan i pouzdan rezultat mjerenja/ispitivanja.

Verifikacijsko tijelo tvrtke ECOINA d.o.o. provodi verifikaciju godišnjih izvješća o emisijama stakleničkih plinova i verifikacije dodjele besplatnih emisijskih jedinica operatera postrojenja.

Osnovni cilj verifikacije je osiguranje da verificirano godišnje izvješće o emisijama stakleničkih plinova operatera postrojenja bude pouzdano za korisnike te da se osigura kvaliteta i kontrola kvalitete kao i informacije na temelju kojih operater postrojenja može djelovati kako bi poboljšao izvršenje praćenja emisija i izvješćivanja o njima. Verifikacijsko izvješće klijent može koristiti kao potvrdu točnosti prijavljenih emisija stakleničkih plinova, odnosno, kao dokaz da zadovoljava (ili ne zadovoljava) zahtjeve praga materijalne značajnosti.

Postupak provedbe verifikacijskog procesa (PO-02) koji detaljno opisuje postupak provedbe verifikacijskog procesa kao i kriterije za izdavanje zadovoljavajućeg, zadovoljavajućeg, ali uz napomene i nezadovoljavajućeg mišljenja, klijent odnosno operater postrojenja može dobiti na zahtjev.

Verifikacijski proces obuhvaća nekoliko faza:

U skladu s Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 2018/2067 od 19. prosinca 2018. te Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 2020/2084 od 14. prosinca 2020. o izmjeni i ispravljanju Provedbene uredbe (EU) br. 2018/2067 o verifikaciji podataka i akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, tvrtka ECOINA d.o.o. je akreditirana za sljedeće skupine aktivnosti:

1.a - Sagorijevanje goriva u postrojenjima u slučajevima kad se koriste samo komercijalna standardna goriva kako su definirana u Uredbi (EU) br. 2018/2066 ili kad se u postrojenjima kategorije A ili B koristi zemni plin.

1.a – Izgaranje goriva u postrojenjima, ako se upotrebljavaju samo komercijalna standardna goriva kako je definirano u Provedbenoj Uredbi (EU) br. 2018/2066, ili ako se prirodni plin upotrebljava u postrojenjima kategorije A ili B.

1.b – Izgaranje goriva u postrojenjima, bez ograničenja.

2. – Rafiniranje mineralnog ulja.

98. – Druge aktivnosti u skladu s člankom 10.a Direktive 2003/87/EZ Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/331

UPIT ZA VERIFIKACIJU*Napomena: ukoliko nam bude potrebna dodatna dokumentacija za izradu ponude o tome ćemo vas pravovremeno obavijestitiElaborati zaštite okoliša
Studije procjene utjecaja na okoliš
Gospodarenje otpadom
Sanacija tla i podzemnih voda
Monitoring i istražni radovi
Upravljanje okolišem i ekološke revizije
Odvodnja i obrada otpadnih voda
Verifikacija godišnjih izvješća o emisijama stakleničkih plinova
Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu
Zahtjevi za objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i okolišne dozvole
Ostalo


Elaborati zaštite okoliša:

Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje kanalizacijske mreže naselja Nova Lipa i Stara Lipa (2015.)
Elaborat zaštite okoliša realizacije pogona za proizvodnju drvnog peleta (6 t/h) (2015.)
Elaborat zaštite okoliša sustava navodnjavanja Orubica – I. faza (2015.)
Elaborat zaštite okoliša – Privremena prenamjena reciklažnog dvorišta za građevinski otpad u kompostanu za biorazgradivi otpad u sklopu postojećeg postrojenja – odlagališta „Totovec“ (2015.)
Elaborat zaštite okoliša rekonstrukcije luke Petrčane, kod Zadra (2015.)
Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta Karepovac (2015.)
Elaborat zaštite okoliša za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za odlagalište komunalnog otpada „Pepelane“ (2015.)
Elaborat zaštite okoliša za zahvat obnove državne ceste D-8, dionica most Bistrina – križanje s državnom cestom D-414 (2014.)
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za sanaciju i rekonstrukciju odlagališta komunalnog otpada „Kupinovica“ u Gradu Supetru (2014.)
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata sanacije odlagališta „Crkvište“ (2014.)
Elaborat „Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sitnica na otoku Korčuli“ (2013.)
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš: Sanacija i rekonstrukcija postojeće tankerske luke Bakar
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš sanacije odlagališta otpada „Zmajevac“ u općini Kneževi Vinogradi (2013.)
Elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata uređenja obalnog pojasa s plažom i ugostiteljskim objektima, predio zapadno od auto-kampla Dalmacija, Grad Makarska (2012.)
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Novog Marofa (2012.)
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za projekt odvodnje kanalizacijski sustav odvodnje otpadnih voda naselja Bace, 1. faza (2012.)
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata sanacije – proširenja odlagališta komunalnog otpada «Gornje Vratno» u općini Cestica (2011.)
Elaborat o zaštiti okoliša za plinsko polje Izabela (2011.)
Elaborat zaštite okoliša skupljanja i privremenog skladištenja otpadne ambalaže , te Plan i Godišnji program rada za sakupljanje otpadne ambalaže (2011.)
Elaborat zaštite okoliša skupljanja i privremenog skladištenja otpadne ambalaže na lokaciji Poslovna zona Župa Dubrovačka, Čibača (2011.)
Elaborat zaštite okoliša – rekonstrukcija nerazvrstanih javnih cesta u Općini Veliki Bukovec – dionice 1 i 2 za dodjelu sredstava iz programa IPARD za mjeru 301 (2011.)
Elaborat zaštite okoliša – rekonstrukcija nerazvrstanih javnih cesta u Općini Mali Bukovec – dionice 1, 2 i 3 za dodjelu sredstava iz programa IPARD za mjeru 301 (2011.)
Elaborat zaštite okoliša u svrhu prijave projekta izgradnje podsustava odvodnje Blato – glavni kanalizacijski kolektori i crpne stanice za IPARD program, Mjera 301 (2011.)
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir (dogradnja) (2010.)
Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za provedbu sanacije površinskog kopa “Slane stine – Karakašica” (2010.)
Elaborat o zaštiti okoliša za eksploatacijsko polje IZABELA u svrhu izmjene rješenja MZOPUG (2010.)
Elaborat za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata sanacije odlagališta otpada “Jagodnjak 1” na okoliš (2010.)
Elaborat za zaštitu okoliša za planirani zahvat vodocrpilište Davor – rekonstrukcija i 1. faza proširenja visokotlačne crpne stanice (2010.)
Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš sanacije tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura na pomorskom dijelu u Dugom Ratu (2009.)
Elaborat o zaštiti okoliša za eksploatacijsko polje IZABELA u svrhu izmjene rješenja MZOPUG (2009.)

Vrati se na reference

Studije procjene utjecaja na okoliš:

Studija o utjecaju na okoliš podzemnog skladišta plina Okoli s izgradnjom novih radnih bušotina OK-62 i OK-63, rekonstrukcijom kompresorske stanice i izgradnjom sustava za zbrinjavanje slojne vode (2014.)
Studija o utjecaju na okoliš izmjene tehnologije obrade slojne vode i prilagodbe uklanjanja H2S iz plina na eksploatacijskim platformama eksploatacijskih polja ugljikovodika „Sjeverni Jadran“ i „Marica“ (2014.)
Studija o utjecaju na okoliš rekonstrukcije postojećeg postrojenja Slavonija IGM d.o.o., Našice – zamjena plinskih plamenika plamenicima na kruta goriva (2012.)
Studija o utjecaju na okoliš za postrojenje u industrijskoj zoni Trnovača u Slatini za objedinjenu proizvodnju papira, kartonske ambalaže i višeslojne ljepenke s flekso tiskom i konfekcioniranjem komercijalne i transportne ambalaže (2012.)
Studija o utjecaju na okoliš za izgradnju športsko rekreacijskog centra s golf igralištem Srđ (2012.)
Studija o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta otpada «Jagodnjak 1» u općini Jagodnjak (2011.)
Studija o utjecaju na okoliš za postrojenje za proizvodnju i preradu nafte – koking kompleks u rafineriji nafte Rijeka s obrađenim varijantnim rješenjem zahvata u dijelu koji se odnosi na lokaciju budućeg privezišta i transportne luke izvan Bakarskog zaljeva – dopuna (2011.)
Studija o utjecaju na okoliš za postrojenje za proizvodnju i preradu nafte – Koking kompleks u INA rafineriji nafte Rijeka (2010.)
Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat sanacije tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu (2009.)
Studija o utjecaju na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Pitomača (2009.)
Studija o utjecaju na okoliš dogradnje luke u obalnom pojasu luke Prigradica u Općini Blato (2009.)
Studija o utjecaju na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće (2009.)
Studija o utjecaju na okoliš za uklanjanje kotla WB-3 u rafineriji nafte Sisak (2009.)
Studija o utjecaju na okoliš rekonstrukcije žičare Sljeme s izgradnjom nove donje stanice (2009.)
Studija o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Rešetari u općini Rešetari (2008.)
Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije plina na eksploatacijskom polju Sjeverni Jadran – Dopuna (2008.)
Studija o utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Hrastinka u Gradu Mursko Središće (2008.)
Studija o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Slobodnica – Donji Miholjac DN 1000/75 (2007.)
Studija o utjecaju na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Novska (2007.)
Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije plina iz eksploatacijskog polja Izabela (2007.)
Studija o utjecaju na okoliš tvornice za proizvodnju klinkera u Drnišu (2007.)
Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja za sanaciju i privremeno korištenje do zatvaranja odlagališta komunalnog otpada ''Hrastinka'', Grad Mursko Središće (2007.)
Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja za sanaciju i privremeno korištenje do zatvaranja odlagališta komunalnog otpada ''Bare'', Donji Lapac (2007.)
Studija o utjecaju na okoliš sustava odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje i podmorskim ispustom za naselje Vrbnik (2007.)
Studija o utjecaju na okoliš za postrojenja hidrokreking kompleksa i pomoćnih jedinica u INA d.d., Rafinerija nafte Rijeka (2007.)
Studija o utjecaju na okoliš eksploatacijskog polja gipsa Vojvodići, općina Gračac (2007.)
Studija o utjecaju na okoliš betonare, asfaltne baze i pomoćnih postrojenja na lokaciji Donja Lomnica (2007.)
Studija o utjecaju na okoliš za uklanjanje postrojenja i objekata do kote ''0,00'' na lokaciji bivšeg Adriavinila d.d. u Kaštel Sućurcu (2007.)
Studija o utjecaju na okoliš sanacije, privremeno korištenje i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada ‚'Pepelane'', Grad Našice (2007.)
Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta "Bare", Općina Donji Lapac (2006.)
Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta "Baćanska", Općina Davor (2006.)
Studija o utjecaju na okoliš za sanaciju, privremeno korištenje i zatvaranje odlagališta Hripe na otoku Murteru (2006.)
Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta "Gorice", Grad Prelog (2006.)
Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta "Leć", Grad Vodice (2006.)
Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta "Crkvište", Grad Pakrac (2006.)
Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta "Sitnica", Općina Blato (2006.)
Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta "Baštijunski brig", Grad Biograd (2006.)
Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta "Božino brdo", Grad Ilok (2006.)
Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta "Sorinj", otok Rab (2006.)
Studija o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta "Gornje Vratno", Općina Cestica (2006.)
Studija o utjecaju na okoliš za izgradnju transfer stanice i sanaciju odlagališta ''Treskavac'' na otoku Krku (2005.)
Studija o utjecaju na okoliš za sanaciju zatvorenog internog odlagališta tehnološkog otpada u okviru lokacije Adria d.d. Omišalj (2005.)
Studija o utjecaju na okoliš magistralne pruge Zagreb RK – Rijeka, dionica Oštarije – Ogulin (2005.)
Studija o utjecaju na okoliš regionalnog plinovoda Bjelovar – Sv. Ivan Žabno DN 300/50 (2005.)
Studija o utjecaju na okoliš regionalnog plinovoda Nova Kapela - Požega DN 300/50 (2005.)
Studija o utjecaju na okoliš zahvata uklanjanja postrojenja polietilen I i dorada polietilena, polistiren I i polistiren II za DIOKI organska petrokemijska industrija d.d. (2004.)
Studija o utjecaju na okoliš revitalizacije i modernizacije ''malih projekata'' u INA – Rafineriji nafte Sisak (2004.)
Studija o utjecaju na okoliš za sanaciju zaostalih ostataka iz proizvodnje ferolegura i ugljeno grafitnih elektroda TEF d.d. Šibenik, zaostalih nakon razgradnje proizvodnih postrojenja (2004.)
Studija o utjecaju na okoliš sportsko – rekreacijskog područja Dubina na Grobničkom polju (2003.)
Studija o utjecaju na okoliš zahvata uklanjanja postrojenja fenol i aceton, olefini i alkilacija DIOKI organska petrokemijska industrija d.d. (2002.)
Studija o utjecaju na okoliš poslovne robne kuće za namještaj u Zagrebu (2002.)
Studija o utjecaju na okoliš revitalizacije farme svinja u Drnišu (2002.)
Studija o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Lučko – Ivanja Reka (2001.)
Studija o utjecaju na okoliš tvornice za proizvodnju kemikalija i kemijskih proizova ''Adriavinil'', Kaštel Sućurac (2000.)
Studija o utjecaju na okoliš sanacije starog odlagališta "Karepovac", novog odlagališta komunalnog otpada i pogona za selektiranje komunalnog otpada u Splitu (2000.)
Studija o utjecaju na okoliš mogućnosti saniranja aktivnog odlagališta komunalnog otpada "Viševac" i zatvorenog odlagališta opasnog otpada "Sovjak" kod Rijeke (1999.)
Studija o utjecaju na okoliš marine u uvali Sutomišćica (1999.)
Studija o utjecaju na okoliš uzgajališta tuna na otoku Drvenik Veliki (1999.)
Studija o utjecaju na okoliš uzgajališta tuna na Dugom otoku (1999.)
Studija o utjecaju na okoliš skladišta za ukapljeni naftni plin u Solinu (1998.)
Studija o utjecaju na okoliš za internu pristupnu cestu u Nacionalnom parku "Paklenica" (1996.)
Studija o utjecaju na okoliš energane "Inavinil" (1996.)
Studija o utjecaju na okoliš tvornice za proizvodnju PVC-a "Inavinil" (1994.)

Vrati se na reference

Gospodarenje otpadom:

Projekt izvedenog stanja sanacije, privremenog korištenja i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Pepelane“ u Našicama (2016.)
Plan zbrinjavanja baliranog miješanog komunalnog otpada koji se nalazi na lokaciji „Brezje“, Grad Varaždin (2015.)
Glavni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada „Šćeće“ u gradu Komiži na otoku Visu (2015.)
Izmjena i dopuna Idejnog projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Šćeće“ na otoku Visu izrađenog od Instituta IGH d.d. koja podrazumijeva izuzimanje čestice pristupnog puta (8092) iz granica zahvata predmetnog odlagališta (2015.)
Usluga izrade jedinstvene metodologije za analize sastava komunalnog otpada, određivanje prosječnog sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj i projekcija količina komunalnog otpada (2015.)
Plan zatvaranja odlagališta otpada „Totovec“, Grad Čakovec (2015.)
Idejni projekt za izmjene i dopune lokacijske dozvole sanacije odlagališta „Crkvište“ na osnovu Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode na Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Elaborat oborinske odvodnje prekrivke na odlagalištu Viševac (2015.)
Plan zbrinjavanja neopasnog komunalnog otpada (baliranog otpada) s lokacije „Brezje“, Grad Varaždin (2015.)
Projektantski nadzor nad sanacijom odlagališta „Pepelane“ u Našicama (17.03.2014.; 19.05.2015.; 16.06.2015. i 17.09.2015.) (2015.)
Izvješće o utvrđivanju sastava i morfologije miješanog komunalnog otpada na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec u 11. mjesecu 2014. Godine (2014.)
Elaborat gospodarenja otpadom Komunalac d.o.o. za obavljanje djelatnosti skupljanja i odlaganja komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada na odlagalište Crkvište, Grad Pakrac (2014.)
Plan gospodarenja otpadom općine Rešetari (2014.)
Stručni nadzor nad izvođenjem građevinsko-monterskih radova u investiciji „Sanacija i izgradnja odlagališta komunalnog otpada Treskavac na otoku Krku“ u razdoblju od listopad 2012. dodine do studeni 2014. (2014.)
Izvješće o izvanrednom utvrđivanju sastava i morfologije otpada na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec u 10. mjesecu 2014. (2014.)
Elaborat gospodarenja otpadom Komunalac d.o.o. za obavljanje djelatnosti skupljanja i odlaganja komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada na odlagalište Crkvište, Grad Pakrac (2014.)
Usluga izrade analize otpada, utvrđivanja sastava, morfologije i fizikalno kemijskih karakteristika mješovitog komunalnog otpada u ljetnoj i jesenskoj sezoni za zaleđe i primorski dio Šibensko-kninske županije (2014.)
Izvedbeni projekti za izgradnju reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostišta na odlagalištu komunalnog otpada „Cere“ u Labinu (2014.)
Glavni projekti za izgradnju reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostišta na odlagalištu komunalnog otpada „Cere“ u Labinu (2014.)
Određivanje morfološkog sastava otpada na odlagalištu Prudinec/Jakuševec na reprezentativnom broju uzoraka u proljetnom periodu 2014. (2014.)
Idejni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada „Božino Brdo“ u gradu Iloku za potrebe ishođenja lokacijske dozvole (2014.)
Određivanje morfološkog sastava otpada na odlagalištu Prudinec/Jakuševec na reprezentativnom broju uzoraka u zimskom periodu 2013. (2013.)
Elaborat o gospodarenju otpadom Čistoća d.o.o., Split (2013.)
Glavni projekt bioplinskog postrojenja za konverziju otpadaka i muljeva u energiju: objekti za prihvat i predobradu supstrata, objekti za fermentaciju, objekti za obradu i iskorištavanje bioplina, objekti za sušenje fermentata i mulja i objekti infrastrukture (2013.)
Glavni projekt za izgradnju pretovarne stanice na odlagalištu komunalnog otpada „Cere“ u Labinu (2013.)
Izvedbeni projekt nove plohe za odlaganje otpada na odlagalištu komunalnog otpada „Gornje Vratno“ u općini Cestica (2013.)
Elaborat o mogućnosti zbrinjavanja procjednih voda i kondenzata odlagališnog plina na odlagalištu komunalnog otpada Viševac u općini Viškovo (2013.)
Određivanje morfološkog sastava otpada na odlagalištu Prudinec/Jakuševec na reprezentativnom broju uzoraka za jedno mjerenje u zimskom periodu i izrada «Izvješća o opažanju karakterističnih uzoraka otpada za siječanj 2013.» (2013.)
Izvedbeni projekt sanacije odlagališta otpada «Pepelane» u Našicama (2012.)
Glavni projekt sanacije deponija komunalnog otpada «Hripe» u općini Murter (2012.)
Poboljšanje Plana sanacije i zatvaranje odlagališta «Crkvište» u Pakracu (2012.)
Plan zaštite od požara i eksplozija na odlagalištu otpada «Leć» u Vodicama (2012.)
Plan zatvaranja odlagališta otpada «Leć» u Vodicama (2012.)
Izvedbeni projekt sanacije odlagališta «Crkvište» u Pakracu (2012.)
Projektantski i stručni nadzor nad provedbom sanacije i zatvaranja postojećeg odlagališta komunalnog otpada «Gorice» u Prelogu (2012.)
Određivanje morfološkog sastava otpada prema vrsti i količini te laboratorijska ispitivanja uzoraka otpada na ogrjevnu vrijednost, sadržaj vlage i pepela na odlagalištu otpada PETROVAČKA DOLA u gradu Vukovaru (2012.)
Glavni projekt pristupne ceste za odlagalište i reciklažno dvorište «Rešetari» u općini Rešetari (2012.)
Glavni projekt za sanaciju odlagališta «Rešetari» u općini Rešetari (2012.)
Idejni projekt za izgradnju dodatne kazete odlagališta komunalnog otpada «Gornje Vratno» u općini Cestica (2012.)
Projektantski nadzor nad izvođenjem povećanja kapaciteta radova sanacije na odlagalištu neopasnog otpada Viševac u općini Viškovo (2011.)
Plan gospodarenja otpadom grada Supetra za razdoblje od 2011. – 2019. Godine (2011.)
Projektantski i građevinski nadzor nad provedbom sanacije i zatvaranja postojećeg odlagališta komunalnog otpada «Leć» u Vodicama (2011.)
Plan sanacije za odlagalište neopasnog proizvedenog otpada na lokaciji «Šoići» u krugu Rafinerije nafte Rijeka (2011)
Izvedbeni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada «Viševac», općina Viškovo, Rijeka (2011.)
Plan sanacije divljih odlagališta na području općine Okučani s predvidivim troškovima (2010.)
Plan gospodarenja otpadom sanacije bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu (2010.)
Glavni projekt Centra za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije (2010.)
Izvješće o postupanju s otpadom za Splitsko-dalmatinsku županiju (2009.)
Sanacijski program tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu (2009.)
Glavni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada ''Hrastinka'', Grad Mursko Središće (2009.)
Glavni projekt (elektrika, dijafragma i drenažni sustav) sanacije odlagališta komunalnog otpada ''Trebež'', Grad Samobor (2009.)
Glavni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada ''Baćanska'', Općina Davor (2008.)
Idejno rješenje sanacije i zatvranja odlagališta komunalnog otpada ''Rešetari'', Općina Rešetari (2008.)
Plan gospodarenja otpadom Grada Raba (2008.)
Plan gospodarenja otpadom Općine Lopar (2008.)
Plan gospodarenja otpadom Općine Davor (2008.)
Plan gospodarenja otpadom Općine Vrbje (2008.)
Program zaštite okoliša i operativni plan Grada Novske (2008.)
Program sanacije industrijskih lokacija onečišćenih većim količinama opasnih tvari: Jama Sovjak kod Rijeke (2007.)
Plan gospodarenja otpadom Grada Splita (2007.)
Plan sanacije i zatvaranja odlagališa ''Duge kuće'', općina Vrbje (2007.)
Studija zbrinjavanja otpada za Grad Mursko Središće (2007.)
Idejni projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada ''Hrastinka'', Grad Mursko Središće (2007.)
Glavni projekt sanacije odlagališta otpada ''Sorinj'', Grad Rab (2007.)
Glavni projekt sanacije odlagališta ''Crkvište'', Grad Pakrac (2007.)
Glavni projekt sanacije odlagališta ''Božino Brdo'', Grad Ilok (2007.)
Stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta ''Božino Brdo'', Grad Ilok (2007.)
Stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta ''Crkvište'', Grad Pakrac (2007.)
Stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta ''Leć'', Grad Vodice (2007.)
Stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta ''Hripe'', općina Murter (2007.)
Stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta ''Pepelane'', Grad Našice (2007.)
Glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole za centralnu zonu za gospodarenje otpadom "Marišćina", Primorsko-goranska županija (2006.)
Tehno-ekonomska analiza županijskog centra za gospodarenje otpadom "Marišćina" (2005.)
ISPA prijava za financiranje projekta CZGO Marišćina iz predpristupnih fondova EU (2005.)
Program gospodarenja otpadom u Šibensko-kninskoj županiji (2005.)
Studija zbrinjavanja otpada na području Grada Preloga (2005.)
Elaborat postojećeg stanja skupljanja komunalnog otpada i procjena količina nastajanja otpada – odlagalište otpada Leć, Grad Vodice (2005.)
Studija izvodljivosti prikupljanja, zbrinjavanja i odlaganja komunalnog i industrijski neopasnog otpada s područja Šibensko-kninske županije na odlagalištu otpada prve kategorije na lokaciji Bikarac-Šibenik (2005.)
Idejno rješenje sanacije odlagališta komunalnog otpada "Baćanska" u Općini Davor (2005.)
Idejno rješenje i plan zatvaranja odlagališta "Baštijunski brig", Grad Biograd (2005.)
Idejno rješenje sanacije odlagališta "Gornje Vratno" s nastavkom rada do zatvaranja, Općina Cestica (2005.)
Elaborat postojećeg stanja sakupljanja otpada i procjena količina nastajanja otpada, Grad Biograd (2005.)
Idejno rješenje sanacije odlagališta "Sorinj" s nastavkom rada do zatvaranja, Grad Rab (2005.)
Plan sanacije i zatvaranja odlagališta "Glogošćak", Grad Varaždinske Toplice (2005.)
Plan zatvaranja odlagališta "Sitnica" u općini Blato (2005.)
Elaborat postojećeg stanja postupanja s otpadom na području Grada Trogira (2005.)
Plan sanacije odlagališta "Zagrebačke rupe" s tehničko tehnološkim rješenjem i troškovnikom, Općina Tovarnik (2005.)
Idejno rješenje sanacije odlagališta "Gorice" s nastavkom rada do zatvaranja, Grad Prelog (2005.)
Plan zatvaranja i sanacije odlagališta ''Gorice'', Grad Prelog (2004.)
Projekt instalacije za obradu zauljenog otpadnog materijala u INA-Rafineriji nafte Rijeka (2004.)
Bazni projekt za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom CZGO ''Marišćina'' kod Rijeke (2003.)
Idejni projekt za ishođenje načelne suglasnosti za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom CZGO ''Marišćina'' kod Rijeke (2003.)
Stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom CZGO ''Marišćina'' kod Rijeke (2003.)
Glavni projekt predkorektivne akcije stabilizacije stanja odlagališta opasnog otpada Sovjak kod Rijeke (2003.)
Projekt zbrinjavanja šljake ugljena odložene na lokaciji ''TEF'' Šibenik s istražnim radovima bušenja, uzorkovanja i laboratorijskim ispitivanjima (2003.)
Projekt mogućnosti primjene feromanganske troske s lokacije ''TEF'' Šibenik s istražnim radovima bušenja, uzorkovanja i laboratorijskim ispitivanjima (2003.)
Projekti uklanjanja postrojenja fenol i aceton, postrojenja olefini i postrojenja alkilacija u DIOKI d.d. Zagreb (2003.)
Glavni projekt uređaja za obradu otpadnih voda iz odlagališta opasnog otpada ''Sovjak'' kod Rijeke (2002.)
Glavni projekti sanacije odlagališta komunalnog otpada ''Viševac'' kod Rijeke (2003.-2004.)
Studija ekološke sanacije zaostalih sastojaka tvornice elektroda i ferolegura ''TEF'' Šibenik (2002.)
Stručna podloga predkorektivne akcije stabilizacije stanja odlagališta opasnog otpada Sovjak kod Rijeke (2001.)
Glavni projekt biokompostane ''Jakuševec'' (2000.)
Projekt postupanja s tehnološkim i opasnim otpadom u Gradskoj plinari Zagreb (1999.)
Projekt zbrinjavanja tehnološkog i opasnog otpada u Lipa Mill Zagreb (1998.)
Projekt međuskladišta tehnološkog otpada Lipa Mill Zagreb (1998.)
Program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u "ZET-u" Zagreb (1998.)
Projekt sanacije odlagališta otpadnih tvari s istražnim radovima u okviru praonice vagona i dezinfekcijske stanice u Botovu (1998.)
Idejno rješenje sanacije neuređenog odlagališta komunalnog i drugog otpada "Kozjačič" grada Imotski (1998.)
Idejno rješenje mogućnosti saniranja aktivnog odlagališta komunalnog otpada "Viševac" i zatvorenog odlagališta opasnog otpada "Sovjak" kod Rijeke (1997.)
Istražni radovi na terenu na terenu i u laboratoriju za izradu Idejnog rješenja mogućnosti saniranja aktivnog odlagališta komunalnog otpada "Viševac" i zatvorenog odlagališta opasnog otpada "Sovjak" kod Rijeke (1997.)
Projekt postrojenja za fizikalno–kemijsku obradu organskog i anorganskog otpada za "ZGO", Zagreb (1997.)
Glavni projekt obrade zauljenog otpada u INA-Rafineriji nafte Rijeka (1996.)

Vrati se na reference

Sanacija tla i podzemnih voda:

Program mjera za zaštitu i sanaciju u zonama zaštite izvorišta (2015.)
Izvedbeni projekt sanacije onečišćenja okoliša na lokaciji praonice i dezinfekcijske stanice Hrvatskih željeznica u Botovu (2014.)
Izrada analize utvrđivanja i praćenja stanja onečišćenosti tla i podzemnih voda na lokaciji postrojenja PSP Okoli (2014.)
Elaborat monitoring aktivnosti u 2010. godini za utvrđivanje stanja onečišćenosti podzemnih voda na lokaciji Pliva, Savski Marof – I i II ciklus 2010. (2011.)
Uzorkovanje, analitičko ispitivanje i izrada Izvješća o provedenom ispitivanju ferokromne troske i produkata oporabe troske (otpadni ferokrom, jalovina i mulj iz filtar preše) s lokacije bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu (2010.)
Sanacijski program tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu (2009.)
Program sanacije onečišćenog tla i podzemnih voda u skladišnom prostoru naftnih derivata INA, lokacija Osijek (2007.)
Program sanacije onečišćenja okoliša na lokaciji praonice i dezinfekcijske stanice Hrvatskih željeznica d.o.o. u Botovu (2006.)
Studija ekološke sanacije zaostalih sastojaka tvornice elektroda i ferolegura ''TEF'' Šibenik s istražnim radovima bušenja i laboratorijskim ispitivanjima tla, podzemne vode, mora i morskog sedimenta te otpada (2002.)
Realizacija akcijskog plana zaštite okoliša u Plivi (2001 – 2009.)
Program sanacije onečišćenog tla s istražnim radovima i laboratorijskim ispitivanjima u "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb (2000.)
Projekt sanacije zagađenog tla i podzemnih voda u INA Rafineriji nafte Rijeka (1998.)
Biološka remedijacija tla i podzemnih voda zagađenih ugljikovodicima naftnog porijekla u zrakoplovnoj luci Pleso (1998.)
Biološka remedijacija tla zagađenog mineralnim uljima u termoelektrani toplani TE-TO Zagreb (1998.)
Program sanacije tla onečišćenog otpadnim uljima s istražnim radovima i laboratorijskim ispitivanjima u "Unijametali", Zaprešić (1998.)
Projekt ekološke sanacije ratom razorenog uljnog gospodarstva "TE – TO" Osijek (1994.)

Vrati se na reference

Monitoring i ispitivanja sastavnica okoliša, istražni radovi, vodonepropusnost:

Glavni projekt za uspostavu mjerne postaje za mjerenje kvalitete zraka u Sesvetama (2015.)
Uzorkovanje i analiza odlagališnog plina (Praćenje sastava odlagališnog plina na plinskom postrojenju na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec) (2015.)
Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Zagrebačke županije (2015.)
Usluga mjerenja i izrada Izvješća o provedenom mjerenju odlagališnih plinova (CH4, CO2, O2, H2S, H2) te dodatnog parametra zračni tlak/relativni tlak na odlagalištu otpada Gornje Vratno u općini Cestica (2015.)
Usluga uzimanja uzoraka i određivanja sastava podzemnih voda na dvije piezometarske bušotine na odlagalištu otpada Gornje Vratno u općini Cestica (2015.)
Mjerenje i izrada mjesečnih i godišnjeg izvješća o provedenom ispitivanju sastava i emisija odlagališnih plinova na odlagalištu otpada «Karepovac» u razdoblju od kolovoza 2015. do rujna 2015. (2015.)
Mjerenje i izrada mjesečnih i godišnjeg izvješća o provedenom ispitivanju sastava i emisija odlagališnih plinova na odlagalištu otpada «Karepovac» u razdoblju od kolovoza 2014. godine do srpnja 2015. Godine (2015.)
Ispitivanje i izrada izvješća o ispitivanju vodonepropusnosti internog kanalizacijskog sustava na lokaciji „Autobusni kolodvor u Zagrebu“ – Faza 1 i 2 (2015.)
Upravljanje sustavom za raspršivanje sredstava za smanjenje emisije neugodnih mirisa na odlagalištu Prudinec u periodu od 01.06. 2014.g. – 31.08.2015.g. (2015.)
Ispitivanje i izrada Izvješća o provedenom ispitivanju podzemnih voda u postojećim piezometrima nizvodno od postrojenja Sinteze SM1, lokacija Savski Marof (2015.)
Kontrola rada i održavanje Interventnog crpnog sustava na odlagalištu Prudinec/Jakuševec (tjedna kontrola, održavanje opreme, izrada kvartalnih izvješća i završnog godišnjeg izvješća) u periodu od 01.05. 2014 g. – 30.04. 2015. Godine (2015.)
Elaborat plinskog sustava na odlagalištu Viševac za potrebe snimanja CCTV (2015.)
Ispitivanje vodonepropusnosti i izrada Izvješća o ispitivanju vodonepropusnosti lagune za sakupljanje procjednih voda na odlagalištu neopasnog otpada „Duplja“ (2015.)
Vršenje monitoringa na vodnim objektima i piezometarskim bušotinama u uplivnom području podzemne akumulacije Ombla prije početka izgradnje HE Ombla u razdoblju od 01.04.2013. do 05.02. 2015. (2015.)
Usluga mjerenja i izrada Izvješća o provedenom ispitivanju odlagališnog plina na bunarima za pasivno otplinjavanje (3 uzorka) i izvješća o kakvoći podzemnih voda na piezometrima B1 i B2 (2 uzorka) na odlagalištu otpada „Gornje Vratno“ u općini Cestica (2014.)
Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama (2014.)
Ispitivanje vodonepropusnosti i izrada Izvješća o ispitivanju vodonepropusnosti kanalizacije u krugu proizvodnog pogona DOK-ING d.o.o. u Zagrebu (2014.)
Usluga mjerenja i izrada izvješća o provedenom ispitivanju sastava odlagališnog plina na odlagalištu otpada „Crkvište“ u gradu Pakracu u razdoblju I - IV kvartal 2014. Godine (2014.)
Kontrola rada i održavanje Interventnog crpnog sustava na Odlagalištu Prudinec (tjedna kontrola, održavanje opreme, izrada mjesečnih izvješća i završno godišnje izvješće) u razdoblju od 01.05.2013.-30.04.2014. (2014.)
Ispitivanje vodonepropusnosti i izrada Izvješća o ispitivanju vodonepropusnosti rehabilitiranih dijelova kanalizacijskih sustava Hotela na području grada Opatije: Kristal, Admiral, Bellevue, Palace, Imperial, Belvedere, Istra, Kvarner, Bellevue (poslovni prostor)… u vlasništvu LRH prema normi HRN EN 1610 (2014.)
Mjerenje i izrada izvješća o provedenom ispitivanju sastava odlagališnog plina na odlagalištu otpada «Duplja» u Novom Vinodolskom u I, II i IV kvartalu 2011.g.; II, III i IV kvartalu 2012.g.; I, III i IV kvartal 2013.g. te I, II i IV kvartal 2014.g. (2014.)
Mjerenje i izrada mjesečnih i godišnjeg izvješća o provedenom ispitivanju sastava i emisija odlagališnih plinova na odlagalištu otpada «Karepovac» u razdoblju od kolovoza 2013. godine do srpnja 2014. (2014.)
Upravljanje sustavom za raspršivanje sredstava za smanjenje emisije neugodnih mirisa na odlagalištu Prudinec u periodu od 01.06. 2013 g. do 31.05.2014. g (2014.)
Usluga uzorkovanja i izrade kemijskih analiza vode na lokaciji vojnog vježbališta „Eugen Kvaternik“, Slunj (2013.)
Usluga ispitivanja vodonepropusnosti i izrada Izvješća o ispitivanju vodonepropusnosti dijela kanalizacijskog sustava Hotela Mediteran u Mošćeničkoj Dragi (2013.)
Usluga ispitivanja vodonepropusnosti i izrada Izvješća o ispitivanju vodonepropusnosti dijela kanalizacijskog sustava Hotela Palace i Hotela Bellevue u Opatiji (2013.)
Uzorkovanje u kolovozu 2013. godine i izrada izvješća o kakvoći podzemnih voda na piezometrima B1 i B2 (2 uzorka) na odlagalištu otpada „Gornje Vratno“ u općini Cestica (2013.)
Mjerenje i izrada izvješća o provedenom ispitivanju odlagališnog plina u kolovozu 2013. godine na bunarima za pasivno otplinjavanje (3 uzorka) na odlagalištu otpada „Gornje Vratno“ u općini Cestica (2013.)
Usluga ispitivanja vodonepropusnosti i izrada Izvješća o ispitivanju vodonepropusnosti internog kanalizacijskog sustava za lokaciju/građevinu INDUSTRIJSKA ZONA R-29, KUKULJANOVO 303, RIJEKA (2013.)
Usluga ispitivanja vodonepropusnosti i izrada Izvješća o ispitivanju vodonepropusnosti internog kanalizacijskog sustava za lokaciju AUTOKAMP VELI JOŽE – SAVUDRIJA (2013.)
Usluga ispitivanja vodonepropusnosti i izrada Izvješća o ispitivanju vodonepropusnosti odvodnje za benzinske postaje: Rovinj-Istarska; Karlovac-Rakovac; Brinje-Grad; Brinje-Istok; Brinje-Zapad; Čabar; Ravna Gora; Sinj; Severin na Kupi i Skrad (2013.)
Monitoring aktivnosti za utvrđivanje stanja onečišćenja podzemnih voda na lokaciji Plive d.o.o., Savski Marof – 2 ciklusa 2013. (2013.)
Izrada Izvještaja o ispitivanju nepropusnosti kanalizacijskog sustava na građevini HRASTE & PARTNERI u Zagrebu, Gajdekova 28 (2013.)
Usluga ispitivanja vodonepropusnosti i izrada Izvješća o ispitivanju vodonepropusnosti odvodnje za lokaciju benzinska postaja Preko (2012.)
Monitoring aktivnosti za utvrđivanje stanja onečišćenja podzemnih voda na lokaciji Plive d.o.o., Savski Marof u 6. mjesecu 2012. godine i izrada Elaborata (2012.)
Usluga uzorkovanja i kemijskih analiza vode na lokaciji vojnog vježbališta «Eugen Kvaternik» - Slunj za 2012. godinu (Vrelo Mrežnice, Novakovića Most i Čičin Most) (2012.)
Mjerenje odlagališnih plinova na odlagalištu komunalnog otpada Vinogradine u općini Mihaljevci u III. i IV. kvartalu 2012. g. (2012.)
Usluga mjerenja i izrada izvješća o provedenom ispitivanju odlagališnog plina na bunarima za pasivno otplinjavane (3 uzorka) i kakvoće podzemnih voda na piezometrima B1 i B2 (2 uzorka) na odlagalištu otpada «Gornje Vratno» u općini Cestica (2012.)
Vođenje i održavanje sustava za suzbijanje neugodnih mirisa na odlagalištu otpada «Jakuševec» u razdoblju od 24.02. do 02.03.2012. godine (2012.)
Monitoring aktivnosti za utvrđivanje stanja onečišćenja podzemnih voda na lokaciji Plive d.o.o., Savski Marof u 12. mjesecu 2011. godine i izrada Elaborata (2012.)
Analiza i uzorkovanje otpadnih voda u razdoblju od 01.01. do 31.12. 2011. godine na lokacijama: Zagreb Glavni kolodvor-Zagreb Ranžirni kolodvor; Kolodvor Vinkovci; Kolodvor Varaždin; Kolodvor Karlovac; Kolodvor Knin; Kolodvor Križevci; Kolodvor Koprivnica; Kolodvor Rijeka; Kolodvor Bjelovar; Split predgrađe; Kolodvor Nova Kapela-Batrina i Kolodvor Novska (2012.)
Mjerenje odlagališnih plinova na odlagalištu komunalnog otpada Vinogradine u općini Mihaljevci u I, II i IV. kvartalu 2011. g. te II kvartalu 2012. g. (2012.)
Mjerenje odlagališnih plinova na odlagalištu komunalnog otpada Sorinj na otoku Rabu (IV kvartal 2011. g.; II kvartal 2012. g.; III kvartal 2012.g.; IV kvartal 2012.g.) (2012.)
Mjerenje i izrada mjesečnih i godišnjeg izvješća o provedenom ispitivanju sastava i emisija odlagališnih plinova na odlagalištu otpada «Karepovac» u razdoblju od lipnja 2011. godine do svibnja 2012. (2012.)
Praćenje stanja okoliša (monitoring) saniranog odlagališta komunalnog otpada Prudinec u naselju Jakuševec (2012.)
Ispitivanje vodonepropusnosti odvodnje na 255 benzinskih postaja (2011.)
Nabava, isporuka i montaža sustava za raspršivanje sredstava za smanjenje emisije neugodnih mirisa na odlagalištu otpada Prudinec u naselju Jakuševec, Zagreb (2011.)
Sanacijski program za poboljšanje kakvoće zraka na utjecajnom području Rafinerije nafte Rijeka – lokacija Urinj s obzirom na SO2 parametar (2011.)
Mjerenje odlagališnih plinova na odlagalištu komunalnog otpada Sorinj na otoku Rabu (III i IV kvartal 2010. g.; I i II kvartal 2011.g.) (2011.)
Ispitivanje i izrada Izvješća o provedenom ispitivanju vodonepropusnosti i funkcionalnosti internog kanalizacijskog sustava pri izgradnji SP-HCU u Rafineriji nafte Rijeka (oborinska, zauljena i kanalizacija izomerizacije) (2010.)
Cjeloviti sanacijski program smanjenja PM10 čestica u zapadnom dijelu Grada Zagreba (2010.)
Ispitivanje i izrada izvješća o ispitivanju otpadnih voda s lokacije odlagališta otpada Prudinec u Jakuševcu na 5 pokazatelja: nitriti, fluoridi, ukupni fenoli, kadmij i određivanje ukup. org. ugljika TOC (2010.)
Godišnje servisiranje, održavanje i umjeravanje mjernih analizatora za praćenje kakvoće zraka na četiri postaje imisijskog monitoringa u Rafineriji nafte Rijeka (lokacije: In Inženjering, Paveki, Vrh Martinšćice i Krasica), u razdoblju od 01.02.2010. do 31.12.2010. godine (2010.)
Mjerenje i izrada izvješća o provedenom ispitivanju sastava odlagališnog plina na odlagalištu otpada «Gornje Vratno» u općini Cestica u mjesecu kolovozu 2010. g. (2010.)
Istražni radovi monitoringa podzemne vode odlagališta tekućeg otpada praonice i dezinfekcijske stanice vagon cisterni HŽ u Botovu (2009.)
Istražni radovi monitoringa podzemne vode vojnog vježbališta Eugen Kvaternik kod Slunja (2009.)
Program i provedba istražnih radova za odlagalište ''Rešetari'', općina Rešetari (2007.)
Program i provedba istražnih radova za odlagalište ''Hrastinka'',Grad Mursko Središće (2007.)
Program i provedba istražnih radova za odlagalište ''Đolte'', općina Podturen (2007.)
Program i provedba istražnih radova za odlagališta ''Parag'' i ''Segetac'', općina Sveta Marija (2007.)
Istražni radovi utrđivanja smjera i brzine toka podzemne vode područja odlagališta ''Sitnica'', općina Blato (2007.)
Program i provedba istražnih radova za odlagališta ''Rudina pašnjak'' i ''Zagrebačke rupe'', Grad Tovarnik (2005.)
Program i provedba istražnih radova na odlagalištu "Hripe" u općini Murter (2005.)
Istražni radovi i izrada geološkog i hidrogeološkog elaborata za lokaciju odlagališta otpada "Sitnica", općina Blato (2005.)
Istražni radovi i izrada geološkog i hidrogeološkog elaborata za lokaciju odlagališta otpada "Gornje Vratno", Općina Cestica (2005.)
Istražni radovi i izrada geološkog i hidrogeološkog elaborata za lokaciju odlagališta otpada "Božino brdo", Grad Ilok (2005.)
Monitoring vode, tla, lokalne atmosfere i meteoroloških uvjeta na prostoru skladišne instalacije Osijek (2005.)
Monitoring površinske i podzemne vode te odlagališnih plinova odlagališta otpada Mraclinska Dubrava (2005.)
Istražni radovi na području odlagališta ''Bačanska'' u općini Davor za potrebe izrade studije utjecaja na okoliš (2005.)
Geološki i hidrogeološki elaborate za lokaciju ''Crkvište'' u Pakracu (2005.)
Geološki i hidrogeološki elaborate za lokaciju ''Leć'' u Vodicama (2005.)
Istražni radovi ispitivanja utjecaja na vode (geofizički radovi, trasiranje podzemne vode, bušenja, uzorkovanja podzemne vode i analitička ispitivanja) na lokaciji ''Kladnjice'' u Splitsko – dalmatinskoj županiji za potrebe izrade Studije o utjecaju na okoliš budućeg županijskog centra za gospodarenje komunalnim otpadom (2002. – 2004.)
Elaborat za izbor lokacije automatske mjerne postaje (zrak, buka) za potrebe CZGO ''Marišćina'' (2004.)
Određivanje smjera i brzine toka podzemne vode za potrebe studije utjecaja na okoliš za sanaciju odlagališta otpada ''Treskavac'' na otoku Krku (svibanj 2004.)
Ispitivanje koeficijenta infiltracije u području odlagališta komunalnog otpada ''Viševac'' (2002.)
Mjerenje upojnosti tla na lokaciji budućeg upojnog objekta namijenjenog za prihvat efluenta iz uređaja za obradu akumulirane otpadne vode unutar odlagališta opasnog otpada "Sovjak" (studeni 2002.)
Praćenje kakvoće odlagališnog plina na odlagalištu komunalnog otpada ''Viševac'' kod Rijeke (2002. – 2004.)
Sanacija odlagališta Jakuševec – Monitoring podzemnih voda, otpadnih voda, zraka i otpada (2000. – 2004.)
Određivanje smjera i brzine toka podzemne vode na području odlagališta ''Jakuševec'' (2001.)
Isporuka stanica za praćenje kakvoće zraka (imisije) za TE Plomin (2001.)
Isporuka stanica i praćenje kakvoće zraka (imisije) i zagađenja plinovima pri sanaciji odlagališta Jakuševec (2000.)

Vrati se na reference

Upravljanje okolišem i ekološke revizije:

Revizija stanja okoliša, zaštite na radu i socijalne zaštite HAC d.o.o. i HAC-ONC d.o.o. s izradom akcijskog plana (2015.)
Plan uključivanja dionika za HAC d.o.o. i HAC-ONC d.o.o. (2015.)
Revizija stanja okoliša, zaštite na radu i socijalne zaštite marina Dalmacija i Borik za Europsku banku za obnovu i razvoju s izradom akcijskog plana (2014.)
Plan uključivanja dionika za Podzemno skladište plina d.o.o. (2013.)
Analiza zaštite okoliša i socijalne zaštite Podzemnog skladišta plina d.o.o.» (2012.)
Revizija stanja okoliša, zaštite na radu i socijalne zaštite INA rafinerije nafte Rijeka i rafinerije nafte Sisak za Europsku banku za obnovu i razvoju (EBRD) (2010.)
Analiza stanja okoliša i socijalna analiza 1. faze modernizacije INA rafinerija nafte Rijeka za Europsku banku za obnovu i razvoju (EBRD) (2010.)
Analiza stanja okoliša i socijalna analiza 1. faze modernizacije INA rafinerija nafte Sisak za Europsku banku za obnovu i razvoju (EBRD) (2010.)
Plan uključenosti dionika INA rafinerija nafte Rijeka i Sisak za Europsku banku za obnovu i razvoju (EBRD) (2010.)
Analiza najboljih raspoloživih tehnika za novo postrojenje za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka (2009.)
Operativni plan intervencija za odlagalište Pepelane, Grad Našice (2009.)
Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša Pliva za lokaciju Prilaz baruna Filipovića (2008.)
Revizija stanja okoliša, zaštite na radu i socijalne zaštite podzemnog skladišta plina Okoli za Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) (2009.)
Korporacijski akcijski plan za poboljšanje sustava zaštite okoliša i zaštite na radu grupacije Jadranski luksuzni hoteli (2008.)
Program zaštite okoliša Grada Novske (2007.)
Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša Grada Novska (2007.)
Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za Plivu Hrvatska d.o.o. (2007.)
Program sanacije za smanjenje emisija/imisija benzena iz INA Rafinerija nafte Rijeka – lokacija Urinj (2007.)
Elaborat smanjenja onečišćenosti zraka sumporovodikom iz INA rafinerije nafte Rijeka – lokacija Urinj (2007.)
Program sanacije za smanjenje emisija/imisija benzena iz INA Rafinerija nafte Sisak (2006.)
Projekt zaštite od požara na benzinskim postajama INA d.d. (2001. - )
Izvedbeni projekti rekonstrukcije sustava odvodnje na benzinskim postajama INA d.d. (2003.- )
Ispitivanje vodonepropusnosti sustava odvodnje na benzinskim postajama INA d.d i ugradnja separatora ulja (2002. - )
Projekt dužne pažnje prema okolišu (ekološka revizija) tvrtke Jadranski luksuzni hoteli za Europsku banku za obnovu i razvoju (EBRD) (2006.)
Ekološka revizija tvornice "Inker" d.d., Zaprešić (2005.)
Projekt dužne pažnje prema okolišu (ekološka revizija) tvornice Metalni lijev TCG d.o.o. Benkovac s akcijskim planom sanacije (2004.)
Projekt dužne pažnje prema okolišu (ekološka revizija) tvornice za proizvodnju oplemenjenih aluminijskih traka ''Omial'' u Omišu (2003.)
Studija ocjene stanja zaštite okoliša u Rafineriji nafte Sisak (2002.)
Projekt dužne pažnje prema okolišu (ekološka revizija) za tvornicu turbina ''Alstom'' u Karlovcu (2002.)
Ekološka revizija tornice kvasca u ''Podravka'' Koprivnica (2001.)
Ekološka revizija poduzeća "Cromiral" (2000.)
Projekt dužne pažnje prema okolišu (ekološka revizija) prehrambene industrije Podravka za Europsku banku za obnovu i razvoju (EBRD) (1998.)
Projekt dužne pažnje prema okolišu (ekološka revizija) prehrambene industrije Kraš za Europsku banku za obnovu i razvoju (EBRD) (1997.)
Projekt dužne pažnje prema okolišu (ekološka revizija) farmaceutske industrije Pliva za Europsku banku za obnovu i razvoju (EBRD) (1995.)

Vrati se na reference

Odvodnja i obrada otpadnih voda:

Izvedbeni projekti zamjene uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda na Autocesti A3 u COKP-ama Kutina, Slavonski Brod i Županja i odvodnje oborinskih-zauljenih voda vanjskog parkirališta u COKP Slavonski Brod (2016.)
Rekonstrukcija postojećeg uređaja, isporuka, montaža i puštanje u rad novog uređaja za biološko-aerobno pročišćavanje sanitarnih (fekalnih) otpadnih voda na benzinskoj postaji Gradna - Sjever prema principu „ključ u ruke“ (2015.)
Kontrola rada separatora ugljikovodika (EKO 379-501) u sklopu Jedinice za otplinjavanje na lokaciji Rafinerija nafte Rijeka (2015.)
Isporuka, montaža i puštanje u rad novog uređaja za biološko-aerobno pročišćavanje sanitarnih (fekalnih) otpadnih voda na benzinskoj postaji Jakovlje - Zapad prema principu „ključ u ruke“ (2015.)
Demontaža i zbrinjavanje postojećeg uređaja, isporuka, montaža i puštanje u rad novog uređaja za biološko-aerobno pročišćavanje sanitarnih (fekalnih) otpadnih voda na benzinskoj postaji Križ - Jug prema principu „ključ u ruke“ (2015.)
Izgradnja biouređaja tip ECOINA 200 ES na stalnom graničnom prijelazu za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gunja po sistemu „ključ u ruke“ (2015.)
Izvedbeni projekt za potrebe izvođenja radova na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda naselja Zdenci prema Glavnom projektu sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Zdenci, Bankovci i Duga Međa, zajednička oznaka projekta: 1165-GP na lokaciji k.č. br. 502 Zdenci (2015.)
Glavni i Izvedbeni projekt za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Mlinovi s odvojcima u gradu Zagrebu (2015.)
Izrada dopuna i korekcija Izvedbenog projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Lepoglave – Faza V (2015.)
Demontaža i zbrinjavanje postojećeg uređaja, isporuka, montaža i puštanje u rad novog uređaja za biološko-aerobno pročišćavanje sanitarnih (fekalnih) otpadnih voda na benzinskoj postaji Novi Marof - Istok prema principu „ključ u ruke“ (2015.)
Demontaža i zbrinjavanje postojećeg uređaja, isporuka, montaža i puštanje u rad novog uređaja za biološko-aerobno pročišćavanje sanitarnih (fekalnih) otpadnih voda na benzinskoj postaji Novi Marof - Zapad prema principu „ključ u ruke“ (2015.)
Demontaža i zbrinjavanje postojećeg uređaja, isporuka, montaža i puštanje u rad novog uređaja za biološko-aerobno pročišćavanje sanitarnih (fekalnih) otpadnih voda na benzinskoj postaji Kozjak-Sjever prema principu „ključ u ruke“ (2015.)
Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Mlinovi s odvojcima u gradu Zagrebu (2014.)
Demontaža i zbrinjavanje postojećeg uređaja, isporuka, montaža i puštanje u rad novog uređaja za biološko-aerobno pročišćavanje sanitarnih (fekalnih) otpadnih voda na benzinskoj postaji Gradna Jug prema principu „ključ u ruke“ (2014.)
Demontaža i zbrinjavanje postojećeg uređaja, isporuka, montaža i puštanje u rad novog uređaja za biološko-aerobno pročišćavanje sanitarnih (fekalnih) otpadnih voda na benzinskoj postaji Rastovica prema principu „ključ u ruke“ (2014.)
Nabava, isporuka i ugradnja uređaja za pročišćavanje zauljene oborinske odvodnje (armirano betonski separator) nazivne veličine Qmax=6 l/s za benzinsku postaju Dubrovnik-Komolac-Marina (2014.)
Nabava, isporuka i ugradnja uređaja za pročišćavanje zauljene oborinske odvodnje (armirano betonski separator) nazivne veličine Qmax=3 l/s za benzinsku postaju Vodice-Marina (2014.)
Projektiranje, isporuka, montaža i puštanje u rad uređaja za biološko-aerobno pročišćavanje sanitarnih (fekalnih) otpadnih voda na benzinskoj postaji Kozjak jug prema principu „ključ u ruke (2014.)
Nabava, doprema i ugradnja separatori ECOINA Tip K Q=10 l/sec., Lokacija Skladište Solin, Sveti Kajo (2014.)
Nabava, doprema i ugradnja uređaja za pročišćavanje zauljene oborinske odvodnje (armirano betonski separator) nazivne veličine Qmax=6 l/s za benzinsku postaju Nijemci (2014.)
Nabava, doprema i ugradnja uređaja za pročišćavanje zauljene oborinske odvodnje (armirano betonski separator) nazivne veličine Qmax=6 l/s za benzinsku postaju Poljana (2013.)
Nabava, doprema i ugradnja uređaja za pročišćavanje zauljene oborinske odvodnje (armirano betonski separator) nazivne veličine Qmax=15 l/s za benzinsku postaju Popovača – Autocesta – Sjever (2013.)
Nabava, doprema i ugradnja uređaja za pročišćavanje zauljene oborinske odvodnje (armirano betonski separator) nazivne veličine Qmax=6 l/s za benzinsku postaju Ivanska (2013.)
Idejni projekt rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Mlinovi s odvojcima, Zagreb (2013.)
Usluga ispitivanja vodonepropusnosti i izrada Izvješća o ispitivanju vodonepropusnosti rehabilitiranih dijelova kanalizacijskih sustava hotela Bristol (Lovran) i Istra (Opatija) prema normi HRN EN 1610 (2013.)
Glavni projekt sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Lasinja (2013.)
Nabava, isporuka i ugradnja ulaznog i izlaznog sifonskog sklopa, koalescentnih paketa, nosača paketa i zatvarača na izlazu iz separatora na lokaciji uvala Dražica u Rafineriji nafte Rijeka – SEPARATOR QMAX=20L/S, TIP ECOINA K20 – RNR-379 Claus 2 (2013.)
Izvedbeni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Novigradu Podravskom (2013.)
Idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Novog Marofa (2013.)
Glavni projekt za odvodnju otpadnih voda naselja Živogošće – Porat (2013.)
Glavni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Novigradu Podravskom (2012.)
Nabava, isporuka i ugradnja uređaja za pročišćavanje zauljene oborinske odvodnje (armirano betonski separator) nazivne veličine Qmax 10 l/s za lokaciju benzinska postaja Novi-Vinodolski (2012.)
Idejni projekt sustava odvodnje naselja općine Lasinja i ishođenje lokacijske dozvole (2012.)
Projekt sanacije (održavanja) interne hidrantske mreže za lokaciju Avioservis ZADAR (2012.)
Nabava, isporuka i ugradnja uređaja za pročišćavanje zauljene oborinske odvodnje (armirano betonski separator) nazivne veličine Qmax 10 l/s za lokaciju benzinska postaja Tar-sjever (2012.)
Nabava, isporuka i ugradnja uređaja za pročišćavanje zauljene oborinske odvodnje (armirano betonski separator) nazivne veličine Qmax 10 l/s za lokaciju benzinska postaja Stankovci (2011.)
Nabava, isporuka i ugradnja uređaja za pročišćavanje zauljene oborinske odvodnje (armirano betonski separator) nazivne veličine Qmax 15 l/s za lokaciju benzinska postaja Oriovac (2011.)
Nabava, isporuka i ugradnja uređaja za pročišćavanje zauljene oborinske odvodnje (armirano betonski separator) nazivne veličine Qmax 6 l/s za lokaciju benzinska postaja Novalja-Obala (2011.)
Usluga izrade tehničkog rješenja odvodnje na području Općine Maruševec – za dio Ulica V. Nazora u Donjem Ladanju i dio Ulice u Selniku (2011.)
Idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Novigradu Podravskom (2011.)
Glavni projekt sustava odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda na području općine Hum na Sutli, Faza III (2011.)
Projektantski nadzor nad izvođenjem gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i fekalne stanice za područje naselja Hum na Sutli (2011.)
Nabava, prijevoz i ugradnja separatora ulja i masti za BP Smokovik-Split (2011.)
Glavni projekt rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Delnice (2011.)
Izvedbeni građevinski projekt – Plan armature sabirnog bazena za oborinske vode pri sanaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada «Gorice» u Prelogu (2011.) Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda: Glavni projekt – kolektor u ulicama Vatrogasna, Gupčeva i Sajmišna; Glavni projekt – Kišno preljevni bazen 4 (Blaževdol); Glavni projekt – Kolektor II, dionica 1 (Vatrogasna, Prigorska, Preradovićeva i Gajeva); Glavni projekt – Kolektor I, dionica 1 (Blaževdol); Glavni projekt – Kolektor II, dionica 3 (Čegci, Bocakova, Baračeva i Toplička); Glavni projekt – Kanalizacijska mreža u naselju Sv. Ivan Zelina (dio Nazorove ulice) (2010.)
Glavni projekt sustava odvodnje «Zdenci» (2010.)
Idejni projekt odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Dvor (etapa Ia) za ishođenje lokacijske dozvole (2010.)
Isporuka, montaža i puštanje u rad uređaja za iscjedne vode odlagališta (2014.)
Isporuka, montaža i puštanje u rad za benzinske postaje s ugostiteljskim objektom (2012.)
Glavni projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Lepoglava (2010.)
Idejni i Glavni projekt sustava odvodnje otpadnih voda područja grada Samobora (2010.)
Glavni projekt sustava odvodnje grada Sveti Ivan Zelina (2010.)
Glavni projekt sustava odvodnje otpadnih voda naselja Huma na Sutli (2010.)
Idejno rješenje i idejni projekt odvodnje naselja Domaslovec, Farkaševec i Hrastina (2009.)
Idejni i glavni projekt sustava odvodnje Općine Maruševec (2009.)
Idejni projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Lepoglave (2008.)
Projekt ugradnje uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda hotela Tomislavov dom (2008.)
Idejni projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Udbina (2008.)
Projektna dokumentacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Davor (2007.)
Idejno rješenje i stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole za sustav odvodnje naselja Općine Nedelišće (2007.)
Isporuka, montaža i puštanje u rad uređaja za hotelski objekt (2004.)
Projektiranje, isporuka i ugradnja separatora za odvajanje naftnih derivata na benzinskim postajama INA d.d. (2002. - )
Studija analize sustava odvodnje i sustava za obradu otpadnih voda INA rafinerije nafte Rijeka (2000.)
Isporuka, montaža i puštanje u rad uređaja za obradu iscjednih voda naftnog terminala ''Instalacija'' Kopar (1999.)
Obrada otpadnih voda koksare ozonizacijom u koksari u Bakru (1999. – 2000.)
Projekt obrade otpadnih voda ozonizacijom za koksaru u Bakru (1997.)
Projekt obrade otpadnih voda iz proizvodnje PVC-a ozonizacijom (1995.)
Projekt rekonstrukcije i modernizacije perilišta auto i vagon cisterni sa projektom rekonstrukcije i modernizacije sustava za obradu otpadnih voda INA-OKI (1993.)

Vrati se na reference

Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu:

Zahtjev za izdavanje odgovarajućeg akta u postupku ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja pretovarne stanice Biskupija, općina Biskupija“ (2015.)
Zahtjev za izdavanje odgovarajućeg akta u postupku ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja pretovarne stanice Pirovac, općina Pirovac“ (2015.)
Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata podzemnog skladišta plina Okoli s povećanjem kapaciteta povlačenja plina, rekonstrukcijom kompresornice i zbrinjavanjem slojne vode za ekološku mrežu (2014.)
Zahtjev za ocjenu prihvatljivosti zahvata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Pitomača na prirodu (2009.)
Zahtjev za ocjenu prihvatljivosti zahvata izgradnje postrojenje za proizvodnju i preradu nafte-koking kompleks u Zahtjev za ocjenu prihvatljivosti sanacije i zatvaranja odlagališta ''Rešetari'' u Općini Rešetari na prirodu (2009.)
Zahtjev za ocjenu prihvatljivosti uklanjanja kotla za proizvodnju pare WB-3 u Rafineriji nafte Sisak na prirodu (2009.)
Zahtjev za ocjenu prihvatljivosti zahvata izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće na prirodu (2008.)

Vrati se na reference

Zahtjevi za objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i okolišne dozvole:

Zahtjev za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje – odlagalište otpada „Crkvište“ u gradu Pakracu (2014.)
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja odlagališta otpada ''Karepovac'' (Nositelj zahvata: Čistoća d.o.o., Split) i Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja postrojenja odlagališta otpada otpada ''Karepovac'' (2013.)
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja odlagališta otpada ''Prudinec/Jakuševec'' i Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja postrojenja odlagališta otpada otpada ''Prudinec/Jakuševec'' (2013.)
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja odlagališta otpada ''Totovec'' i Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja postrojenja odlagališta otpada ''Totovec'' (2013.)
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postrojenje TUP d.d. – Tvornice ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda i Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja TUP d.d. – Tvornice ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda (2013.)
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja INA d.d., Rafinerija nafte Rijeka i Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja INA d.d., Rafinerija nafte Rijeka (2012.)
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja INA d.d., Rafinerija nafte Sisak i Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja INA d.d., Rafinerija nafte Sisak (2012.)
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja INA d.d., Pogon Etan i Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja INA d.d., Pogon Etan (2012.)
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja INA d.d., Pogon CPS Molve i Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja INA d.d., Pogon CPS Molve (2012.)
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša novog postrojenja za proizvodnju papira, višeslojne ljepenke i kartonske ambalaže s flekso tiskarom u industrijskoj zoni ''Trnovača'' u Slatini i Tehničko-tehnološko rješenje novog postrojenja za proizvodnju papira, višeslojne ljepenke i kartonske ambalaže s flekso tiskarom u industrijskoj zoni ''Trnovača'' u Slatini (2012.)
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja za proizvodnju crijepa Dilj d.o.o., Vinkovci – DILJ Pogon Slavonka i Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja za proizvodnju crijepa Dilj d.o.o., Vinkovci – DILJ Pogon Slavonka (2012.)
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja za proizvodnju crijepa Dilj d.o.o., Vinkovci – DILJ Pogon 1 i Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja za proizvodnju crijepa Dilj d.o.o., Vinkovci – DILJ Pogon 1 (2012.)
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Slavonija IGM d.o.o., Našice koji uključuje i rekonstrukciju – zamjenu plinskih plamenika plamenicima na kruta goriva i Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja Slavonija IGM d.o.o., Našice koji uključuje i rekonstrukciju - zamjenu plinskih plamenika plamenicima na kruta goriva (2012.)
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Županijski centar za gospodarenje otpadom ''Bikarac'' i Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja Županijski centar za gospodarenje otpadom ''Bikarac'' (2012.)
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera Našicecement d.d. i Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera Našicecement d.d. (2012.)
Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja za proizvodnju vijčane robe, strojnih dijelova i metalnih proizvoda DIV d.o.o. i Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja za proizvodnju vijčane robe, strojnih dijelova i metalnih proizvoda DIV d.o.o. (2012.)
Analiza stanja postojećeg postrojenja za proizvodnju vijčane robe, strojnih dijelova i metalnih proizvoda DIV d.o.o., Knin (2011.)
Analiza stanja postojećeg postrojenja županijskog centra za gospodarenje otpadom ŽCGO Bikarac (2011.)
Analiza stanja postojećeg postrojenja za proizvodnju polimera i organskih petrokemikalija Dioki d.d., Zagreb, Žitnjak b.b. (2010.)
Analiza stanja postojećeg postrojenja INA d.d., Rafinerija nafte Rijeka (2010.)
Analiza stanja postojećeg postrojenja INA d.d., Rafinerija nafte Sisak (2010.)
Analiza stanja postojećeg postrojenja INA d.d., Pogon CPS Molve (2010.)
Analiza stanja postojećeg postrojenja INA d.d., Pogon Etan (2010.)

Vrati se na reference

Verifikacija godišnjih izvješća o emisijama stakleničkih plinova:

Verifikacija godišnjeg izvješća o emisijama stakleničkih plinova za 2014.g za INA d.d. (postrojenja: Rafinerija nafte Rijeka, Rafienrija nafte Sisak, Objekti frakcionacije Ivanić Grad, Objekti prerade plina Molve) (2015.)
Verifikacija godišnjeg izvješća o emisijama stakleničkih plinova za 2014.g za Maziva Zagreb d.o.o. (2015.)
Verifikacija godišnjeg izvješća o emisijama stakleničkih plinova za 2013.g za INA d.d. (postrojenja: Rafinerija nafte Rijeka, Rafienrija nafte Sisak, Objekti frakcionacije Ivanić Grad, Objekti prerade plina Molve) (2014.)
Verifikacija godišnjeg izvješća o emisijama stakleničkih plinova za 2012.g za Maziva Zagreb d.o.o. (2013.)
Verifikacija godišnjeg izvješća o emisijama stakleničkih plinova za 2012.g za postrojenje Petrokemija d.d., PC Proizvodnja gnojiva (Energana) (2013.)
Verifikacija izvještaja o djelatnostima (emisija stakleničkih plinova) Ininih postrojenja za 2012. godinu: Rafinerija nafte Rijeka, Rafienrija nafte Sisak, Objekti frakcionacije Ivanić Grad, Objekti prerade plina Molve (2013.)
Verifikacija izvještaja o emisiji stakleničkih plinova iz Ininih postrojenja za 2011 i 2012. godinu: Rafinerija nafte Rijeka, Rafienrija nafte Sisak, Objekti frakcionacije Ivanić Grad, Objekti prerade plina Molve (2013.)
Verifikacija godišnjeg izvješća o emisijama stakleničkih plinova za 2011.g za Maziva Zagreb d.o.o. (2012.)
Verifikacija godišnjeg izvješća o emisijama stakleničkih plinova za 2011.g za postrojenje Petrokemija d.d., PC Proizvodnja gnojiva (Energana) (2012.)

Vrati se na reference

Ostalo:

Izrada tehničke dokumentacije - idejni, glavni, izvedbeni projekt i projekt izvedenog stanja tri (3) mjerne linije za istakalište (ukrcaj i iskrcaj) brodova naftnih derivata Velika Obala na lokaciji INA SKLADIŠTE Solin, Sv. Kajo (2015.)
Elaborat prikaza mjera zaštite prirode i okoliša kao sastavnog dijela Glavnog projekta zamjene postrojenja za obradu slojne vode na lokaciji otpremne stanice „Žutica“ (2014.)
Elaborat zaštite prirode i okoliša sustav za povratno utiskivanje slojne vode u bušotine Ok-27 i Ok-1 unutar eksploatacijskog polja ugljikovodika "Okoli" (2014.)
Ex-elaborat zonifikacije prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom s popisom električne i neelektrične opreme unutar zona opasnosti, Program mjera za zaštitu od eksplozije za odlagalište komunalnog otpada „Viševac“ i Program redovitog nadzora zona opasnosti za odlagalište komunalnog otpada „Viševac“ (2014.)
Studija mogućnosti korištenja geotermalne energije s programom istražnih radova u općini Cestica (2012.)
Idejni projekt za proširenje avio servisa zračne luke Dubrovnik radi ugradnje dva nova spremnika od 100 m3 i priključenje na postojeće instalacije avio servisa (2012.)
Idejni projekt za izgradnju pet (5) mjernih linija za mjerenje protoka naftnih derivata na lokaciji Velika obala u Solinu unutar obuhvata «Ina-skladište» Solin (2011.)
Program redovitog nadzora zona opasnosti za lokaciju odlagališta otpada «Prudinec» u naselju Jakuševec, Zagreb (2011.)
Program mjera za zaštitu od eksplozije za lokaciju odlagališta otpada «Prudinec» u naselju Jakuševec, Zagreb (2011.)
Elaborat zona opasnosti za lokaciju odlagališta otpada «Prudinec» u naselju Jakuševec, Zagreb (2011.)
Izrada projekata rekonstrukcije skladišnih prostora punilišta naftnih derivata (2005-2006.)
Izrada projekata rekonstrukcije avioservisa INA d.d. (2006.)
Izrada projekata rušenja procenih postrojenja u INA d.d. (2006.)
Ecoina, ustanovljena prije više od 20 godina, na temu zaštite okoline nudi širok spektar konzalting usluga I inženjerskog projektiranja kako u Hrvatskoj tako I izvan nje. Ove usluge provode se stručno za državne institucije kao I za privatne klijente.Ecoina ima bogato iskustvo ne samo u primjeni domaćih zakona I propisa,već isto tako sa primjenom zakonske regulative o zaštiti okoline propisanom od strane Europske Unije (EU).

Unapređivanje I poboljšavanje državne infrastrukture u cilju zaštite kvalitete voda kako Jadranskog mora tako I značajnijih slatkovodnih sistema zahtjeva mnogo ulaganja u nova postrojenja za obradu otpadnih voda.Nova zakonska regulativa bi trebala tome doprinjeti.Ecoina kao iskusan učesnik na tom području bi trebala imati vodeću ulogu u planiranju,inovativnom projektiranju I upravljanju u gradnji ovih značajnih objekata.

ECOINA - za zaštitu okoliša d.o.o.

Verifikacijsko tijelo

Ispitni laboratorijZa sve upite, informacije, pohvale, prizive i prigovore obratite nam se s povjerenjem putem slijedećih kontakt podataka:
SR Njemačke 10, Zagreb 10020, Hrvatska
Tel: +385 1 66 00 559
Fax: +385 1 66 00 561
E-mail: ecoina@zg.t-com.hr

Pronađite nas na karti:

Povečaj kartu

Pošaljite poruku: